Polityka prywatności i Regulamin MOK

Anonimowe korzystanie ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach. W celu przeglądania treści opublikowanych na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury nie jest wymagana rejestracja użytkownika. Ochrona danych osobowych. Serwis mok.zabki.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych lub adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników. Gromadzenie danych osobowych Serwis mok.zabki.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników. Cookies oraz adres IP Serwis mok.zabki.pl nie korzysta z plików cookies. Wszelkie dane gromadzone są w sesji po stronie serwera i usuwane po 30 minutach. Prawa autorskie Zawarte w serwisie mok.zabki.pl materiały nie mogą być bez zgody MOK-u wykorzystywanie na innych stronach WWW. Materiały umieszczone na stronie MOK-u są stworzone przez redakcję lub inne osoby z redakcją współpracujące, i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyłączenie odpowiedzialności Serwis mok.zabki.pl nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników, teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Mok.zabki.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

REGULAMIN 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach

§ 1

Regulamin Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach oraz zasady korzystania z pomieszczeń i urządzeń, w których prowadzone są zajęcia.

§ 2

Miejski Ośrodek Kultury, zwany dalej również MOK, jest instytucją kultury Miasta Ząbki podlegającą Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 3

1.        MOK obejmuje swoją działalnością teren Miasta Ząbki, a siedzibą MOK jest budynek położony przy ul. Słowackiego 10 w Ząbkach. 

2.        MOK może prowadzić zajęcia poza swoją siedzibą, o której mowa w ust. 1. W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się także do pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia organizowane przez MOK oraz do urządzeń wykorzystywanych w ramach tych zajęć. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o pomieszczeniach MOK, należy przez to rozumieć także pomieszczenia, w których prowadzone są zajęcia organizowane przez MOK poza jego siedzibą.  

§ 4

MOK realizuje zadania w zakresie prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury.

§ 5

MOK czynny jest we wszystkie dni tygodnia:

1)  w dni powszednie od godz. 9.00 – 20.00, chyba że Dyrektor MOK ustali inne godziny pracy MOK, 

2)  w soboty i niedziele wg potrzeb. 

§ 6

1.        Członkowie sekcji, kół zainteresowań oraz inni uczestnicy zajęć organizowanych przez MOK, mają obowiązek okazania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego na żądanie pracownika MOK-u.

2.        Członkowie poszczególnych sekcji oraz kół zainteresowań spotykają się w pomieszczeniach MOK-u w dniach i godzinach wyznaczonych przez Dyrektora. Ewentualne zmiany dni i godzin zajęć będą uprzednio konsultowane z ich uczestnikami.

3.        Podczas zajęć poszczególnych zespołów, sekcji i klubów osoby nie będące ich uczestnikami nie mogą przebywać w pomieszczeniach MOK, w których odbywają się zajęcia.

4.        Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia instruktora.

5.        W trakcie zajęć uczestnicy wykonują wyłącznie zadania zlecone przez instruktora.

§ 7

1.        Zabrania się wnoszenia do pomieszczeń MOK jedzenia, picia i odzieży wierzchniej w pomieszczeniach MOK. 

2.        Zabrania się palenia tytoniu w siedzibie MOK oraz w pomieszczeniach MOK. 

3.        Osoby w stanie nietrzeźwym nie mają prawa przebywania w siedzibie MOK oraz w pomieszczeniach MOK.

4.        Za rzeczy pozostawione w szatni MOK nie odpowiada.

§ 8

1.        Wykorzystanie do gier komputerowych sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni jest niedozwolone.

2.        Zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem zarządza opiekun pracowni (administrator).

3.        Uczestnicy mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont internetowych.

4.        Nie wolno przechowywać na sprzęcie komputerowym znajdującym się w pracowniach plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami oraz dobrymi obyczajami.

5.        Zabronione jest obrażanie uczuć innych osób przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć z wykorzystaniem sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej.

6.        Zabronione jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.  

7.        Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni komputerowej jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu lub samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, podłączania i odłączania oświetlenia fotograficznego, wykręcania żarówek itp.) oraz instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania na sprzęcie komputerowym.

§ 9

1.        Obowiązkiem uczestnika zajęć jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku zajęć oraz przestrzeganie przepisów BHP.

2.        Osoby przebywające w siedzibie MOK oraz pomieszczeniach MOK zobowiązane są do wykonywania i przestrzegania poleceń wydanych przez pracowników MOK.

§ 10

Miejski Ośrodek Kultury pobiera i przetwarza dane osobowe uczestników zajęć, instruktorów, rodziców, opiekunów, (….)   w celach związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej MOK.

§ 11

Za wszelkie szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice. 

§ 12

W przypadku nieprzestrzegania powyższego Regulaminu uczestnik zajęć może zostać pozbawiony prawa wstępu do siedziby MOK lub pomieszczeń MOK.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.