FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
„MŁODZIEŻ MAZOWSZA U WRÓT STAJENKI”


1. Organizatorami Festiwalu są: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach oraz Praska Giełda Spożywcza. Patronat nad Festiwalem sprawują: Biskup Warszawsko-Praski i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

2. Celem Festiwalu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz wyłonienie i promocja młodych talentów muzycznych z województwa mazowieckiego.

3. Festiwal skierowany jest do młodzieży w wieku: od 13 do 25 lat, z podziałem na dwie kategorie:
- soliści
- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

4. Każdy z uczestników Festiwalu jest zobowiązany do wykonania dwóch kolęd lub pastorałek w języku polskim, w interpretacji własnej a’capella lub z akompaniamentem. Liczba wykonawców obecnych na scenie jednocześnie nie może przekroczyć 12 osób.

5. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 17 grudnia 2010 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 10 (obowiązuje data wpłynięcia zgłoszenia do MOK-u). Zgłoszenie winno zawierać: płytę CD z nagraniem dwóch polskich kolęd lub pastorałek, imiona i nazwiska wykonawców (z zaznaczeniem ewentualnego instrumentarium), adresy, numery telefonu i adresy poczty elektronicznej wykonawców oraz imię i nazwisko ewentualnego opiekuna.

6. Szczegółowych informacji udzielają codziennie, w godzinach 10.00–17.00, pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach pod telefonem (22) 781 64 30.

7. Festiwal zostanie przeprowadzony w trzech etapach.

8. I etap Festiwalu to przesłuchanie w terminie do 22 grudnia 2010 r. – przez Jury powołane przez organizatorów – nadesłanych płyt CD (zawierających dwie kolędy lub pastorałki) i zakwalifikowanie uczestników do II etapu Festiwalu. Laureaci I etapu Festiwalu o zakwalifikowaniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do 31 grudnia 2010 r.

9. II etap Festiwalu to przesłuchanie przez Jury w dniu 8 stycznia 2011 uczestników zakwalifikowanych do II etapu oraz wyłonienie laureatów Festiwalu. Werdykt Jury zostanie ogłoszony w dniu przesłuchań.

10. Jury Festiwalu będzie oceniało umiejętności wokalne wykonawców, interpretację utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

11. III etap to koncert laureatów w kościele Parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach w dniu 29 stycznia 2011 r. Podczas koncertu laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.

12. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.