XIV Powiatowy Konkurs

REGULAMIN KONKURSU KARTA ZGŁOSZENIA.pdf
ORGANIZATOR – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZĄBKACH
WSPÓŁORGANIZATORZY - STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
POROZUMIENIE DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
I. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwóch utworów instrumentalnych w jednej z dwóch kategorii instrumentalnych:
1. Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator).
2. Gitara
II. UCZESTNICY KONKURSU: Dzieci i młodzież pobierająca lekcje w domach i ośrodkach kultury, ogniskach muzycznych itp. (z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych)
➢ grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3
➢ grupa II – uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6
➢ grupa III - uczniowie szkół ponadpodstawowych
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
I etap: Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Podczas eliminacji wyłonionych zostanie sześciu uczestników /po jednym z każdej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, którzy będą brali udział w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie będzie którejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, można zwiększyć ilość uczestników w innej grupie lub kategorii (łącznie z gminy max. 8 osób).
Wyniki eliminacji należy przesłać na kartach zgłoszeń do Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10, do dn. 27 marca 2015 r.
II etap: Finał Konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. o godz. 1000
w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21
UWAGA !!! ➢ Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.
IV. OCENA I NAGRODY: Jury konkursu oceniać będzie umiejętności instrumentalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację, umiejętność wykorzystywania dostępnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrody dla laureatów Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizator finału zapewnia:
➢ zestaw aparatury nagłaśniającej
➢ możliwość podłączenia własnego sprzętu. 
Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.