[2013-03-20] Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl

Szanowni Mieszkańcy Ząbek

Szanowni Państwo, informuję uprzejmie, że na posiedzeniu Rady Miasta Ząbki w dniu 13 marca 2013 r. Rada Miasta Ząbki, przyjęła uchwalę Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl. Podstawowe informacje o ww. programie lokalnym przedstawiam Państwu poniżej
• Program Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl realizowany w Mieście Ząbki jest skierowany do rodzin wielodzietnych, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki i zameldowanych pod wspólnym adresem na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.
• Rodziną Wielodzietną zgodnie z § 2 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. jest rodzina składająca się z rodziców lub jednego rodzica, wychowująca troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym.
• Wsparcie Rodziny Wielodzietnej będzie polegać na wprowadzeniu przez Miasto Ząbki i jego jednostki organizacyjne systemu następujących zniżek i ulg dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny:
1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym,
2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie,
3. 50% zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie.
4. 50% zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, za wyjątkiem, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiana w szkole
• Zgodnie z § 8 cytowanej powyżej Uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. realizacja tego programu nastąpi pod warunkiem i nie wcześniej niż po przeznaczeniu przez Powiat Wołomiński środków na realizację tego programu w Mieście Ząbki w wysokości nie mniejszej niż 30 % przewidywanych kosztów.
• Biorąc powyższe pod uwagę, informuję Państwa, że o terminie i miejscu składania wniosku o wydanie Powiatowej Karty Rodziny, jak i o wzorze ww. wniosku, poinformujemy Państwa po pozytywnym rozpatrzeniu przez Starostę Wołomińskiego, wniosku złożonego przez Burmistrza Miasta Ząbki do Starosty Wołomińskiego w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, o przyznanie dotacji na ten cel.
• Jednocześnie nadmieniam, że przyjęcie przez Radę Miasta Ząbki uchwały Nr XXXVIII/314/2013 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina pl, związane jest ściśle z przyjęciem przez Powiat Wołomiński - Uchwały Nr XXI-235/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. dotyczącego „Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl”, który przewiduje szereg działań podejmowanych przez Powiat Wołomiński na rzecz rodziny, mających na celu tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku w najbliższym środowisku lokalnym.


Z poważaniem
Burmistrz Miasta Ząbki