[2011-10-11] Konkurs fotograficzny „Ząbki w czterech porach roku”

Fotografie oceniane będą przez jury, w którym zasiądą m.in.:
• Artur Murawski – Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki,
• Grzegorz Siwek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ząbek,
• Sławomir Skotnicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury,
• Piotr Strzałkowski – Redaktor Naczelny Portalu zabki24.pl.
Patronami konkursu są: Burmistrz Miasta Ząbki, Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacja „And I Am Up”.
Nagrodą główną dla pierwszego etapu jest drukarka fotograficzna, ufundowana przez Burmistrza Miasta Ząbki, ale także wiele innych, cennych upominków dla fotografów od Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, Towarzystwa Przyjaciół Ząbek i Portalu zabki24.pl. Ponadto po zakończeniu wszystkich etapów wybrane zostaną po 3 zdjęcia do każdej pory roku i znajdą się one na kalendarzach wydawanych przez Urząd Miasta w Ząbkach, a najlepsze prace zaprezentowane będą na Wielkim Finale Konkursu, na którym nie zabraknie takich atrakcji, jak chociażby koncert muzyki klasycznej - ”Cztery pory roku” A. Vivaldiego, pokazy tańca oraz wiele, wiele innych o czym będziemy szczegółowo Państwa jeszcze informować.

Regulamin konkursu
1. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, Portal zabki24.pl oraz Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach.
2. Patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta Ząbki, Starosta Powiatu Wołomińskiego oraz Fundacja „And I Am Up”.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
4. Celem Konkursu jest:
• zachęcanie mieszkańców Ząbek do poszukiwania ciekawych zakątków w swoim mieście,
• ukazanie piękna zmieniającego się w ciągu roku krajobrazu w odsłonach czterech pór roku,
• możliwość prezentacji zdjęć.
5. Konkurs składa się z 4 etapów:
• I ETAP – Jesień (termin nadsyłania zdjęć 10 października – 14 grudnia 2011r.),
• II ETAP – Zima (termin nadsyłania zdjęć 15 grudnia 2011 r. – 1 marca 2012r.),
• IIIETAP–Wiosna(terminnadsyłaniazdjęć2marca–14maja2012r.), •
IV ETAP – Lato (termin nadsyłania zdjęć 15 maja – 15 sierpnia 2012r.).
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do 2 fotografii o tematyce odpowiadającej właściwemu etapowi konkursu.
7. Ocenie będą podlegały: wartość artystyczna zdjęcia, dopracowanie pod względem technicznym, oryginalność i niekonwencjonalność sfotografowanych miejsc.
8. Zgłaszane fotografie powinny być formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli oraz
nie powinny przekraczać 8 MB.
9. Fotografia musi być dopracowana pod względem artystycznym i technicznym.
10.W celu dokonania podstawowej obróbki zdjęcia, zezwala się na:
• retusz fotografii, polegający na korekcji polepszającej np. kolorystykę, nasycenie, jasność lub kontrast całej fotografii,
• wykonanie tzw. kadrowania, polegającego na wycięciu pewnego fragmentu fotografii z całego, oryginalnego kadru.
11.Niedozwolone są przeróbki zdjęcia odnoszące skutek jedynie na jego wybranych fragmentach, a w szczególności niedopuszczalne jest dodawanie lub odejmowanie fragmentów fotografii, dokonywanie fotomontażu oraz łączenie kilku fotografii.
12.Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki wodne lub daty, będą dyskwalifikowane.
13.Wysłane zdjęcia nie mogą być wcześniej nagradzane czy wystawiane. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłaszane przez niego prace nie były wcześniej nagradzane.
14.Zgłaszane prace należy zgłaszać w odpowiednich terminach na adres: redakcja@zabki24.pl.
15.Każdy uczestnik musi dołączyć kwestionariusz osobowy, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
16.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć również pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie.
17.Uczestnik zgłaszając fotografię do konkursu jednocześnie oświadcza, iż jest jej autorem i posiada do niej wyłączne prawa autorskie, a wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
18.Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę główną, czyli zwyciężyć w jednym z czterech etapów Konkursu, niezależnie od ilości zgłoszonych prac.
19.Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora konkursu.
20.Decyzje jury są ostateczne.
21.Prace zgłoszone w konkursie mogą zastać opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, kalendarzu wydawanym przez Urząd Miasta Ząbki oraz innych materiałach lub publikacjach organizatorów Konkursu.
22.Autorzy wyróżnionych fotografii zostaną poinformowani telefonicznie i mailowo o wynikach konkursu do 14 dni po zakończeniu każdego z etapów. Lista laureatów poszczególnych etapów konkursu zostanie również zamieszczona na stronie internetowej http://tpz.org.pl/ oraz http://www.zabki24.pl/.
23.Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.
24.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz
do ich poprawiania.
25.Zgłoszenie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją regulaminu Konkursu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
26.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do zmiany
regulaminu.

komentarze

  • 2011-12-07 Aspelskesgefs napisał(a):
    co szukalem, dzieki