Konkurs Kol?d Obcoj?zycznych

REGULAMIN
I KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach

Serdecznie zapraszamy uczniw z?bkowskich szk? do udzia?u w festiwalu kol?d anglo- i niemieckoj?zycznych:
Christmastime in a song
Weihnachtszeit im Lied

I. Cele konkursu:
popularyzacja kol?d angielskich i niemieckich,
motywowanie uczniw do nauki j?zykw obcych
uwra?liwienie na tradycje innych kultur
??czenie zdolno?ci wokalnych i j?zykowych

II. Organizatorzy:
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
Szko?a Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Z?bkach

III. Zasady uczestnictwa:
Festiwal ma form? konkursu, a jego adresatami s? uczniowie z?bkowskich szk? podstawowych. Uczestnicy konkursu wyst?puj? w dwch kategoriach wiekowych jak rwnie? w dwch kategoriach j?zykowych
- uczniowie klas I III,
- uczniowie klas IV VI
W konkursie mog? bra? udzia? soli?ci i zespo?y sk?adaj?ce si? maksymalnie z o?miu osb. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kol?dy w j?zyku angielskim lub niemieckim (nie d?u?szej ni? 5 zwrotek). Utwory mog? by? wykonywane acappella, lub z w?asnym akompaniamentem (p?yta CD, keyboard, gitara)
IV. Etapy konkursu:
- Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placwki dokonuj? wyboru najlepszych solistw lub zespo?w . Do fina?u ka?da szko?a typuje maksymalnie 8 solistw oraz 3 zespo?y z ka?dej kategorii wiekowej. Zg?oszenie wy?onionych w etapie szkolnym kandydatw nale?y przes?a? do 15 grudnia 2009, na za??czonej karcie zg?oszeniowej na adres
Miejski O?rodek Kultury
05-091 Z?bki ul. S?owackiego 10
tel /fax 22 781 64 30

- Etap II (fina?) odb?dzie si? 9 stycznia (sobota) 2010 r. godz. 1000 w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach ul. Orla 8
Nagrodzeni i wyr?nieni uczniowie zaproszeni zostan? do udzia?u w Koncercie Laureatw,
ktry odb?dzie si? 10 stycznia (niedziela) godz. 16:30 w MOK ul. Orla 8

Oceny prezentacji konkursowych dokona niezale?ne Jury powo?ane przez organizatorw, ktre pod uwag? we?mie:
- dobr repertuaru
- prawid?ow? wymow? tekstu,
- warto?? artystyczn? prezentacji.
Laureaci konkursu otrzymaj? nagrody oraz dyplomy

Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.

karta zg?oszenia.pdf