VI Konkurs Jase?ek "DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

REGULAMIN VI KONKURSU JASE?EK "DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"
1. Organizator Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
2. Cele konkursu
? popularyzacja zwyczajów i obrz?dów zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem
? rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
? rozwijanie zdolno?ci artystycznych
3. Warunki uczestnictwa
? konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0”.
? prezentacja nie mo?e trwa? d?u?ej ni? 15 minut
? ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut
? karty zg?oszenia nale?y dostarczy? do 9 stycznia 2015 roku do:
MOK Z?bki ul. S?owackiego 10 tel/fax 22 781 64 30
4. Organizacja Konkurs odb?dzie si? 14 stycznia 2015 w MOK przy ul S?owackiego 21.
Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla ka?dej grupy indywidualnie
5. Kryteria oceny Jury ocenia?o b?dzie:
? zaanga?owanie wszystkich aktorów wyst?puj?cych w przedstawieniu
? dobór scenografii i rekwizytów
? ogólny wyraz artystyczny