IV KONKURS KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH

REGULAMIN
IV KONKURSU KOL?D OBCOJ?ZYCZNYCH
w Z?bkach
Serdecznie zapraszamy uczniw z?bkowskich szk? do udzia?u
w festiwalu kol?d anglo - i niemieckoj?zycznych:
Christmas time in a song
Weihnachtszeit im Lied
1. Cele konkursu: - popularyzacja kol?d angielskich i niemieckich, - motywowanie uczniw do nauki j?zykw obcych,
- uwra?liwianie na tradycje innych kultur, - ??czenie zdolno?ci wokalnych i j?zykowych.
2. Organizatorzy: Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach
Szko?a Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w Z?bkach
3. Zasady uczestnictwa: Adresatami konkursu s? uczniowie z?bkowskich szk?
podstawowych i gimnazjw, ktrzy wyst?puj? w trzech kategoriach wiekowych:
-uczniowie klas I-III
-uczniowie klas IV-VI -gimnazjali?ci.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kol?dy w j?zyku angielskim
lub niemieckim (nie d?u?szej ni? 5 zwrotek). Utwory mog? by? wykonywane a capella, lub z w?asnym akompaniamentem
(p?yta CD z wersj? instrumentaln?, keyboard, gitara lub inny dowolny instrument).
4. Etapy konkursu:
-Etap I (szkolny)- nauczyciele z danej placwki dokonuj? wyboru najlepszych solistw lub zespo?w. Do fina?u ka?da szko?a typuje do 8 wykonawcw (za wykonawc? uwa?a si? solist? lub zesp?) bez wzgl?du na kategori? wiekow?. Zg?oszenie wy?onionych w etapie szkolnym kandydatw nale?y przes?a? do 4 stycznia 2013 r. na za??czonej karcie na adres:
Miejski O?rodek Kultury
05-091 Z?bki
ul. S?owackiego 10
tel/fax 22 781 64 30
-Etap II (fina?) odb?dzie si? 9 stycznia (?roda) 2013r. w MOK w Z?bkach ul. S?owackiego 21:
- dla uczniw szk? podstawowych - godz. 10.00
- dla gimnazjalistw - godz. 12.00
Nagrodzeni i wyr?nieni zaproszeni zostan? do udzia?u w Koncercie Laureatw, ktry odb?dzie si? 12 stycznia (sobota) o godz. 17.00. w MOK ul. S?owackiego 21.
5 . Oceny konkursowych prezentacji dokona niezale?ne JURY powo?ane
przez organizatorw, ktre we?mie pod uwag?:
-dobr repertuaru,
-prawid?ow? wymow? tekstu,
-warto?? artystyczn? prezentacji.
Z chwil? dokonania zg?oszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyra?a zgod? na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdj?? na stronach internetowych Miejskiego O?rodka Kultury i Urz?du Miasta w Z?bkach oraz w lokalnej prasie.

karta zg?oszenia.pdf