Ochrona danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są i przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
z siedzibą przy ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu 783-220-250 lub mailowo: daneosobowe@zabki.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Dane przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK.

Podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek realizowania przez MOK ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późn. zm.) oraz zgoda osób, których dane są przetwarzane (np. wizerunek, numer telefonu, mail).

Odbiorcą danych mogą być placówki pocztowe (pośrednicy w doręczaniu korespondencji), banki (pośrednicy transakcji finansowych) oraz inne podmioty współpracujące w MOK przy organizowaniu zajęć, konkursów, innych przedsięwzięć.

Ujawnienie danych odbiorcom wynika z odrębnych przepisów, do których przestrzegania jest zobowiązany MOK.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Państwa dane będą przechowywane przez czas potrzebny do zrealizowania celu, a następnie zostaną przekazane do archiwum, gdzie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i po tym czasie zostaną zniszczone. Szczegóły dotyczące okresów przetwarzania danych zawarte są w jawnym Rejestrze czynności przetwarzania, który jest dostępny na stronie internetowej MOK.

Przysługuje Państwu prawo:

–     żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 15-17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO),

–     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji dla siebie,

–     wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych przez Państwa nie jest wymogiem ustawowym, ale nie podanie ich często uniemożliwi udział Państwa (lub Państwa dzieci) w zajęciach organizowanych przez MOK.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).

Państwa dane nie będą przetwarzane w innych celach niż podane powyżej.