[2016-11-13] Koncert chru seniora "Z?ota Jesie?"

13 listopada  o godz. 19.00 ,, Miejski Chór Z?ota Jesie? ‘’  wraz z Konkatedralnym  Chórem Kamionek wyst?pi? na patriotycznym koncercie z okazji  98 rocznicy ?wi?ta Niepodleg?o?ci. Koncert odby? si?  w Konkatedrze Matki Bo?ej Zwyci?skiej na Kamionku w Warszawie.   By? to ju? trzeci koncert, na którym publiczno??  bra?a  czynny udzia? w ?piewie pie?ni.  Ca?o?? koncertu prowadzi? wspania?y aktor, nasz Przyjaciel , prawdziwy patriota pan Dariusz Jakubowski , który przepi?knym s?owem i wspania?ym kunsztem wyra?ania go,  przeprowadzi? nas przez karty historii, w których wyraz Ojczyzna i Niepodleg?o??  maj? jedno imi? - Mi?o?? do Polski.
Ilo?? Go?ci i emocji, które wytworzy?y naprawd? wyj?tkow? i podnios?? atmosfer? przewy?szy?a nasze oczekiwania.
Publiczno?? by?a Wspania?a i Wyj?tkowa. Zaimponowa?a nam nie tylko swoj? wra?liwo?ci?, ale i wielkim kunsztem prze?ywania i ?piewania razem z Nami.
Ten Koncert na zawsze zapisze si? w Naszych sercach.

                                                                         
                Z?bkowski Chór ,, Z?ota Jesie?’’ wraz z dyrygentk? Jolant?  Janczuk- Tyszkiewicz