[2014-06-28] Piknik Europejski

28 czerwca w Parku Miejskim im. Micha?a Szuberta Towarzystwo Przyjació? Z?bek oraz Miasto Z?bki organizuj? Piknik Europejski. Jest to kolejna ods?ona imprez tematycznych, która w zesz?ym roku ubieg?a pod has?em „Segreguj? – jestem Eko”.

W tym roku, w zwi?zku z 25 rocznica cz??ciowo wolnych wyborów i 10 rocznica wst?pienia Polski do UE tematyka powi?zana b?dzie z szeroko rozumian? Europ?. Ide? przewodni? b?dzie jednak sp?dzenie mi?o sobotniego popo?udnia, w rodzinnej atmosferze i w?ród znajomych. Mamy nadziej?, ?e ka?dy znajdzie na naszym pikniku co? dla siebie. B?dzie si? mo?na pobawi?, ale te? nauczy?, m. in. prowadzone b?d? warsztaty jak w?a?ciwie segregowa? odpady. Do zobaczenia b?d? prezentacje krajów Unii Europejskiej przygotowane przez uczniów z?bkowskich szkó?. Ponadto: kursy pierwszej pomocy, gry i zabawy dla dzieci, zabawki dmuchane i trampolina, gry planszowe, malowanie twarzy.  B?dzie mo?na zje?? kie?bask? z grilla, pizz? czy pierogi. Ca?y czas podczas pikniku b?d? odbywa?y si? wyst?py dzieci i m?odzie?y.  Zaprezentuje si? z?bkowska orkiestra d?ta, a na zako?czenie pikniku o 18.00 wyst?pi zespó? NO LOGO. Wyst?py wokalne b?d? przeplatane pokazami Zumby, ta?ca sportowego czy nowoczesnego. Podczas pikniku zorganizowana b?dzie tak?e loteria fantow?, z której dochód przeznaczony b?dzie na program stypendialny dla zdolnych studentów, z którym Towarzystwo Przyjació? Z?bek chce wystartowa? od sierpnia.

Na stanowisku TPZ oprócz loterii fantowej, b?dzie mo?na tak?e z?o?y? podpis pod petycj? przeciw budowie spalarni ?mieci.

Przed piknikiem o godz. 12.00, odb?dzie si? otwarcie d?ugo oczekiwanego tunelu drogowego pod torami.